Generelle vilkår for medlemskap

Gjelder fra og med 17.04.2023

1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom Medlemmet som er navngitt i bestillingen av medlemskapet i Matchi eller ved bestilling på senteret («Medlemsavtalen») og EURO PADEL AS. Torolf Storsveens Veg 14, 2406 Elverum (org.nr. 926 432 222) epost info@europadel.no

EURO PADEL benytter MATCHi som tjeneste for bl.a. bestilling av medlemskap, autogiro betaling og løpende booking-tjeneste for baner.

Disse vilkårene er en integrert del av Medlemsavtalen. Medlemsavtalen vil i tillegg til å identifisere Medlemmet angi det spesifikke for hvert Medlems avtale, som for eksempel kontaktdetaljer, type medlemskap og pris.

 2. MEDLEMSKAP I EURO PADEL

 Medlemskap i EURO PADEL kan tegnes av myndige personer som

 • Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i EURO PADEL.
 • Ikke tidligere har blitt utestengt fra EURO PADEL.
 • Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i EURO PADEL.
 • Personer som ikke er myndige, men som er over 15 år kan inngå medlemskap hos EURO PADEL, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet medlemskapet.
 • Medlemskapet gjelder fra og med datoen medlemskapet ble kjøpt av Medlemmet via Matchi på senteret.
 • Har en allmenn god helsetilstand hvor det etter EURO PADEL vurdering ikke foreligger åpenbar risiko for personens helse og/eller skade. EURO PADELs vurdering innebærer ikke at EURO PADEL har noe ansvar for vurdering av helsetilstand.
 • Medlemskapet i EURO PADEL har et løpende avtaleforhold frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 6.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn Medlemmet.
 • Medlemskapet gir Medlemmet rett til å spille på EURO PADEL slik angitt i Medlemsavtalen. Videre har Medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår. EURO PADELs til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggs-tjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside og i bookingtjenesten Matchi.
 • Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til konsepter og tilleggstjenester i samsvar med EURO PADELs til enhver tid gjeldende tilbud.
 • Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til konsepter og tilleggstjenester. Nedgradering kan også ha innvirkning på Medlemmets abonnementspris og booking priser.
 • EURO PADEL kan ikke garantere tilgjengelig plass på aktiviteter eller liknende, hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.
 • Kameraovervåking og kontroller av medlemskap vil bli gjennomført på EURO PADEL.
 • EURO PADEL vil utføre kontroller på senteret ved mistanke om at medlemskapet blir misligholdt.  

Bedrift

 • Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom EURO PADEL og den aktuelle bedrift, så lenge Medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle EURO PADEL dersom Medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er til stede, vil månedlig medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til Medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP OG ØVRIGE AVGIFTER

 • Medlemmet skal betale månedlig medlemsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til EURO PADELs til enhver tid gjeldende priser. Det samme gjelder for foresatt eller andre som i Medlemsavtalen har påtatt seg juridisk ansvar for medlemskapet.
 • Den månedlige medlemsavgiften forfaller løpende månedlig på forskudd, med mindre annet tidspunkt er avtalt i Medlemsavtalen. Unntak gjelder ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte EURO PADEL dersom betalingsgrunnlag ikke er mottatt. Andre betalinger enn månedlig medlemsavgift forfaller som angitt av EURO PADEL.
 • Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om automatisk trekk av månedlig medlemsavgift til EURO PADEL. Medlemmet må til enhver tid påse at angitt beløpsgrense dekker fakturabeløpet samt påse at betaling utføres innen forfall. Dersom Medlemmet ikke ønsker å opprette en automatisk betalingstjeneste, eller Medlemmets bank ikke har bekreftet tjenesten til EURO PADEL innen den 20. i måneden, EURO PADEL utstede og sende Medlemmet per epost faktura med tilhørende fakturagebyr.
 • Dersom Medlemmet ikke betaler innen forfall (5 dagar etter forventet trekning) , uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil EURO PADEL kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.
 • Dersom Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalings-påminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.
 • Medlemmet skal ikke betale månedlig medlemsavgift som forfaller etter oppsigelsen dersom EURO PADEL har sagt opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til bestemmelsene under punkt 6.

EURO PADEL har rett til å kreve erstatning og kontrollgebyr av Medlemmer dersom

 • Medlemmet misligholder medlemskapet.
 • Erstatningen er begrenset til gjeldende kost for baneleie når misligholdet/ene fant sted og kontrollgebyret kr. 1.500,- per mislighold.
 • Erstatningskrav og kontrollgebyr vil bli rettet mot Medlemmet som booket banen hvor medlemskapet ble misligholdt. Erstatningen og kontrollgebyret skal betales innen tre (3) dager fra kravet fremstilles.
 • Medlemmet kan overtrede medlemskapet til maksimalt tre ganger à 1500 kr. Etter dette pålegges avgift på 5500 kr og medlemmet bli utestengt fra medlemskap kommende tre åren.
 • Dersom kravet ikke blir betalt i tide forbeholder EURO PADEL seg retten til å si opp Medlemskapet umiddelbart, politianmelde forholdet og/eller utestenge Medlemmet fra EURO PADEL i henhold til vilkoren.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

 Medlemmet plikter å

 • Informere EURO PADEL ved endring av kontaktopplysninger/ betalings-opplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
 • Informere EURO PADEL om forhold som medfører at Medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.
 • Alltid registrere riktige e-post adresser til sine medspillere ved booking slik at total baneleie blir betalt i henhold til medlemskapsnivå.
 • Senteret tar inget ansvar for at reservasjonen blir registrert korrekt i henhold til instruksjoner ovan.
 • Fremvise gyldig legitimasjon ved kontroll som beskrevet i punkt 2.4

5. PERSONOPPLYSNINGER OG MARKEDSFØRINGSHENVENDELSER

 • EURO PADEL vil i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle medlemsavtalen behandle Medlemmets personopplysninger. Behandlingen vil skje i tråd med den til enhver tid gjeldende regelverk. Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.
 • Som aktiv og betalende kunde hos EURO PADEL vil EURO PADEL kunne ringe Medlemmet, samt sende Medlemmet tilbud og annen relevant informasjon basert på Medlemmets opplysninger. Medlemmet anses å være aktiv kunde i 365 dager etter avsluttet medlemskap. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.
 • Hvis Medlemmet ikke har et aktivt kundeforhold til EURO PADEL vil Medlemmet bare motta elektronisk markedsføring dersom Medlemmet har gitt særskilt samtykke til det.
 • Dersom Medlemmet ikke ønsker å motta slik markedsføring kan Medlemmet benytte avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsen Medlemmet mottar.

6. ANGRERETT, OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

 • Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til EURO PADEL innen to (2) uker etter inngåelse av Medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som sendes via e-post til medlemmet.

  Angreretten gjelder kun dersom medlemskapet er inngått utenfor senteret. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom Medlemmet har anmodet om at utførelsen av tjenestene fra EURO PADEL skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal Medlemmet betale EURO PADEL et beløp som står i forhold til det som er levert fram til Medlemmet underrettet EURO PADEL om at Medlemmet ønsket å gå fra avtalen. Dette innebærer at dersom Medlemmet for eksempel angrer etter ti dager og har betalt abonnementsavgift for 30 dager, vil Medlemmet måtte betale 1/3 av månedlig abonnementsbetaling i tillegg til prisen for eventuelle andre tilleggstjenester mottatt i denne perioden.

  Andre tilleggstjenester er for eksempel betaling for leie av bane hos EURO PADEL, som må betales fullt ut. Da abonnement hos EURO PADEL innebærer rabatt som angitt i Medlemsavtalen skal Medlemmet når angreretten benyttes betale full pris for de rabatterte tjenestene Medlemmet har benyttet hos EURO PADEL før angreretten ble benyttet. Oversikt over hva totalbetalingen fra Medlemmet beløper seg til ved benyttet angrerett vil bli oversendt av EURO PADEL uten unødig opphold etter at angreretten ble benyttet. Dersom oversikten viser at EURO PADEL skal tilbakebetale til

  Medlemmet vil slik tilbakebetaling skje uten unødig opphold og senest 14 dager fra EURO
  PADEL fikk melding om at Medlemmet benyttet angreretten. Dersom oversikten viser at Medlemmet skal betale til EURO PADEL skal betaling skje innen samme frist som for EURO PADEL,
 • Medlemskapet kan avsluttes når Medlemmet ønsker. Oppsigelsestiden er tre 3 måneder, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
 • For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.
 • Oppsigelse av medlemskap skal meddeles via e-post. EURO PADEL vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
 • Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet med umiddelbar virkning. Medlemmet må i så tilfelle kunne dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor Medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at Medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om avslutning må være skriftlig og sendes til EURO PADEL uten ugrunnet opphold etter at omstendigheten(-e) inntraff. EURO PADEL skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.
 • Dersom EURO PADEL og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer en betydelig risiko for forverring av Medlemmets helse, kan Medlemsavtalen avsluttes. EURO PADEL kan kreve skriftlig uttalelse fra helsepersonell, for å få bekreftet at det er forsvarlig at Medlemmet trener på EURO PADEL. Medlemmet vil ved avslutning få tilbakebetalt eventuell forhåndsbetalt andel av medlemsavgiften.
 • Medlemskapet kan ikke fryses før på grunn av ferie, annen aktivitet eller hobby. Frysing er kun tillatt ved skader, spesielle personlige årsaker som påvirker helse og økonomi. Studenter og pensjonister har lov til å fryse medlemskapet i juli måned med krav om 3 måneders bindingstid etter sommeren.
 • EURO PADEL har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.
 • Ved endring av medlemsavgifter forbeholder EURO PADEL seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil EURO PADEL gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • EURO PADEL forbeholder seg retten til å overføre Medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil EURO PADEL gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • Vedtar EURO PADEL betydelige endringer som negativt påvirker Medlemmet, har Medlemmet rett til å si opp sin Medlemsavtale. Ved slike endringer vil EURO PADEL gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.
 • Særskilt oppsigelse i henhold til endringer kan kun skje ved at Medlemmet gir melding til EURO PADEL innen fjorten (14) dager før endringen(-e) iverksettes. Dette forutsatt at Medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringen(-e) iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.
 • Ved oppsigelse i henhold til endringer i avtalen avsluttes Medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringen(-e) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra EURO PADEL via e-post eller brev.
 • EURO PADEL har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, utestenge Medlemmet eller si opp Medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom Medlemmet vesentlig misligholder Medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:
 • Manglende betaling av månedlig medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.
 • Brudd på Medlemmets plikter i henhold til vilkorene som ikke er uvesentlig, herunder at Medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra EURO PADEL.

7. PERSONSKADE, OPPBEVARING OG ANSVAR VED TYVERI

 • Medlemmet trener til enhver tid på eget ansvar, og Medlemmet er kjent med at senteret er delvis ubemannet. EURO PADEL er ikke ansvarlig for personskade som Medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på senteret. Tilsvarende ansvars-begrensning gjelder for øvrige treningstilbud og tjenester/rådgivning i regi av EURO PADEL.
 • Ved oppbevaring av personlige eiendeler i garderobe eller fellesyta på senteret, er Medlemmet selv ansvarlig for dette. Glemmer Medlemmet eiendeler under oppbevaring i sentret har EURO PADEL rett til å tilvære ta opp Medlemmets eiendeler og oppbevare disse. Medlemmet plikter å hente gjenglemte eiendeler innen to uker. EURO PADEL kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode.
 • EURO PADEL er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til et EURO PADEL-senter.

8. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

 • EURO PADEL er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer EURO PADELs treningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger utenfor EURO PADELs kontroll og EURO PADEL ikke rimeligvis kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).
 • Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.
 • Tvister mellom Medlemmet og EURO PADEL skal søkes løst i minnelighet. Enhver tvist som måtte oppstå mellom deg og oss skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som forbruker i Norge ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling, se forbrukertilsynet.no. Tvister som skal behandles ved domstolene kan hver av partene bringe inn for de ordinære domstoler.